×

Ochrana osobných údajov

Komentáre vypnuté na Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Vážení hostia, obchodní partneri,

dovoľujeme si Vás informovať o základných zásadách a postupoch pri spracúvaní Vašich osobných údajov spoločnosťou TENIS CENTRUM s.r.o., ako prevádzkovateľom, a to v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/94/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) a § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

 1. Všeobecné ustanovenia

Spoločnosť TENIS CENTRUM s.r.o., so sídlom Neresnícka cesta 13, 960 01 Zvolen, IČO: 36 029 751, zapísaná v Obchodnom registri oddiel Sro, vložka 5347/S, ďalej len prevádzka „Hotel Tenis“, rešpektuje Vaše právo na súkromie, právo na súkromie osôb, ktoré navštívia hotel alebo použijú webovú stránku hotela www.hoteltenis.sk.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: emailový kontakt info@hoteltenis.sk, telefonický kontakt: 045/5322 373.

Hotel Tenis zhromažďuje, spracováva a používa osobné údaje v súlade s príslušnými predpismi Slovenskej republiky a nariadeniami Európskej Únie v rámci obchodných vzťahov ako aj na základe Vášho dobrovoľného súhlasu so spracovaním osobných údajov pre marketingové účely.

 2. Zber a spracovávanie osobných údajov

Zaväzujeme sa, že Vaše osobné údaje nebudú zneužité treťou stranou. Vaše osobné údaje spracúvame v zmysle zákona v rámci zmluvy o ubytovaní, a to je titul, meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, dátum narodenia, číslo dokladu. Osobné údaje ako je email a telefónne číslo sa spracovávajú len po dobrovoľnom súhlase dotknutej osoby na marketingové účely ako aj v rámci podmienok poskytnutia výhod vernostného programu Hotela Tenis.

Doba uchovávania Vašich osobných údajov je na nevyhnutný čas poskytovaných služieb, resp. do času Vášho odvolania udeleného súhlasu na spracovanie osobných údajov.

Za účelom ochrany majetku, života a zdravia osôb nachádzajúcich sa v areáli prevádzkovateľa sa vyhotovujú videonahrávky. Záznam sa uchováva maximálne 1 mesiac, potom sa následne automaticky zmaže. Nahrávky nie sú zneužité neoprávnenými osobami, nezverejňujú sa a nedistribujú sa tretím stranám.

 3. Práva dotknutých osôb

Každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje Hotel Tenis spracováva, má:

  • právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú,
  • právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,
  • právo na výmaz osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,
  • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,
  • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,
  • právo na prenosnosť osobných údajov,
  • právo kedykoľvek odvolať svoj udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov,
  • právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

Vyššie uvedené práva má dotknutá osoba v rozsahu podľa článkov 15 až 21 a článku 77 Nariadenia. Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva ústne, písomne alebo elektronicky, cez vyššie uvedené kontaktné údaje. Ak dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa poskytnú po preukázaní jej totožnosti.

Neposkytnutie potrebných osobných údajov zo strany dotknutej osoby môže mať za následok neuzatvorenie príslušnej zmluvy o ubytovaní, neposkytnutí služieb a výhod vernostného programu prevádzkovateľa, len v prípade, že spracovanie osobných údajov je na tento účel nevyhnutné.

 4. Bezpečnosť

Hotel Tenis uchováva Vaše osobné údaje v bezpečí a prístup k osobným údajom majú len oprávnené a poučené osoby našej spoločnosti a osobné údaje nedistribujeme tretím stranám. Disponujeme bezpečným IT prostredím a máme prijaté potrebné opatrenia na zamedzenie úniku osobných údajov, ktoré získame a spracúvame.

 5. Zmena, aktualizácia a odstránenie osobných údajov

Každá dotknutá osoba má právo na zmenu, odstránenie ako aj nesúhlas na spracovanie osobných údajov. V prípade potreby nás prosím kontaktujte na sales@hoteltenis.sk.

 6. Cookies

Cookies sú informácie, ktoré sa prenášajú a ukladajú z webovej stránky na hard disk užívateľov za účelom zachovania záznamu. Cookies umožňujú, aby sa na webovej stránke uchovali dôležité informácie a nastavenia, vďaka ktorým sa používanie stránky stáva pohodlnejšie.

Hotel Tenis používa cookies, aby sme Vám uľahčili používanie našej webovej stránky. Na základe cookies sa taktiež informujeme, či ste už našu stránku navštívili. Takto vieme, aká služba hotela Vás zaujíma a vieme Vám ponúknuť aktuálnu ponuku noviniek napr. formou pravidelného newsletteru.

Ak si neprajete aby spoločnosť TENIS CENTRUM s.r.o. spracovávala Vaše osobné údaje, neprajete si mať výhody Vernostného programu ak ste členom, môžete sa odhlásiť z databázy zaslaním Vašej požiadavky na sales@hoteltenis.sk alebo sa môžete odhlásiť priamo v dolnej časti doručeného newsletteru.

Newsletter

Čo máme nové, pravidelne e-mailom

Ďakujeme, že ste sa prihlásili na odber.

Nepodarilo se odoslať požiadavku.